Condition Monitoring Products
2022-2023
- ویدئوی آشنائی با نحوه آنالیز سیگنالهای خام Recording با آنالایزرِ مجازی، Virtual Unit (مرتبط با آنالایزرهای X7 و VA5 Pro)
Virtual Analyser_Demo_Recorder.mp4
- ويدئوهایِ آموزشی برایِ نرم افزارِ پایش/عیب یابیِ DDS
DDS-Tutorial-How-to-create-route.mp4
- ویدئوی شرح کوتاهی از طرز کار با گرافها  
DDS-tutorial02-How-to-work-with-graphs-web.mp4
38 MBحجم:
28.9MB حجم:
12.6MB حجم:
- ویدئوی آشنائی با روش بررسی سیگنالهای Gap و مرکز شافت Center Line (مربوط به سنسورهای غیرتماسی یا Non-contact)
VirtualAnalyzer_DC-Gap_CenterLine_Signals.mp4
- ویدئوهای آشنائی با آنالیز سیگنالهای جابجائی، طیف و اربیت، Orbit, Smax
VirtualAnalyzer_AC-Orbit_etc_Signals.mp4
VirtualAnalyzer-Part3_Smax.mp4
در این صفحه لینک دانلود/مشاهده انواع ویدئوهای آموزشی و بولتنهای فنی ارائه میشود.
59.4MB حجم:
30 MB حجم:
4 MB حجم:
- ویدئوی "چطور یک Route بسازیم". مناسب برای همه تجهیزات با قابلیت ذخیره سازی از اسمارتی-ام و لوب اسمارت حافظه دار تا دستگاههای حرفه ای.
- ویدئوی طرز دیکود Decode کردن، یا شناسائیِ، پیک ها در طیف (کاربردِ کلیدِ Family در نرم افزارِ DDS)
Adash DDS tutorial 06 - How to decode FFT using Families function
17.3MB حجم:
- ویدئوی طرز تعریف باندهای فرکانسی در طیفها
Adash DDS tutorial 04 - How to set FFT alarm bands.mp4
20.3MB حجم:
- ویدئوی طرز انتقال داده های Offroute به نرم افزارِ DDS
Adash DDS tutorial 08 - How to save off-route measurements [HD, 1280x720].mp4
11.8MB حجم:
بولتن "اهمیت رکوردینگ"  Case Study: آنالیز تفصیلیِ Detail Analysis  یک موتور فن  
ويدئوهای مرتبط با بولتن فنی فوق، "اهمیت رکوردینگ"
- چگونه فرکانسهای خرابیِ بیرینگهای غلطکی را در طیف ببینینم؟
حجم 8.2MB
ویدئوی آشنائی با آنالایزرِ مجازی (Virtual Unit)  (VA4Pro, CMx9, VA5 Pro)
حجم 9MB
- ویدئوی نمایش طرز کار چراغ استروبِ A4950
-  ویدئوهای آشنائی با اندازه گیریِ التراساند UltraSound
17 MB
- بسیاری از ویدئوهای آموزشی این شرکت با آنالیز سیگنالهای خام توسط دستگاه مجازی تهیه شده است. لذا در ابتدا در ویدئوی زیر طرز کار این دستگاه مجازی معرفی میشود.
(کمپرس شده با فرمت rar)
بولتن فنی: چگونه آنالیز تفصیلی انجام دهیم. Detail Analysis، فایل pdf
1.5  MB
Bulletin_Part1_Overalls.mp4
Bulletin_Part2_Runup.mp4
Bulletin_Part3_MTR_Bode.mp4
Bulletin_Part4_MTR_Nyquist.mp4
11 MB حجم:
6 MB حجم:
6 MB حجم:
4.8 MB حجم:
فایل کمپرس شده ویدئوی فوق با فرمت rar
18 MBحجم:
(انتقال به صفحه Ultrasound برای سه ویدئو)
- فیلم روش بالانس با چراغ استروب (دستگاه X7 با چراغ A4950)
حجم 152MB
- ویدئوی طرز استفاده از بانک بیرینگهای غلطکی و نمایش فرکانسهای بیرینگ در طیف
- تشریح نحوه نمایش روند خرابیها و روند تغییرات دامنه های کلی با کمک سیستمِ FASIT
حجم 10.5MB
نمایش روند تغییرات عیوب ماشین   (FASIT در Route)
نحوه تعیین آلارمها در بانک اطلاعاتی
حجم 69MB
- نحوه تعریف آلارمها در نرم افزارِ DDS با کمک استانداردها یا مقادیر دلخواه کاربر
- نحوه تعیین آلارم از روی سوابق اندازه گیری به صورت اتوماتیک با روش آماری Statistical Alarm
نحوه تعیین آلارم با روش آماری Auto Statistical Alarm calculation
حجم 14MB
بولتنِ شکل موج دایره ای: پنجره ای به دنیای جدیدی در عیب یابیCircular Time Signal
حجم 1MB
Bearings analysis Principle and weirdness
Advanced Balancing
HowTo_locate_SpectrumPeak
Easy balancing with vibration meter and mobile app
- پیدا کردن فرکانسهای واقعی پیکها در طیف در نرم افزارِ DDS
7MB حجم:
- عیب یابی بیرینگهای غلطکی، اهمیت طیف انولوپ یا Demod. FFT و ضرورت اندازه گیری دامنه کلی انولوپ Demod. Ovcerall
- بالانس با دستگاههای فاقد برنامه بالانس با کمک app بالانس در گوشی (برای ویبرومترهای گروه اسمارتی و دستگاههای مشابه)
- بالانس پیشرفته تا 8 صفحه با آنالایزر VA5 Pro (و دستگاه مجازی)
13MB حجم:
17MB حجم:
23MB حجم:
فایل ویدئوی آشنائی با آنالایزرِ مجازی (Virtual Unit)  (VA4Pro, CMx9, VA5 Pro)
9 MB


Top of Page
Top of Page
Top of Page
ویدئوی آشنائی با استاندارد بالانس ISO Balance Quality 21940 (1940)
22 MB